12 d’oct. 2009

ensenyament public obligatori i gratuit


Molt Honorable Sr. President de la Generalitat.
Honorable Sr. Conseller d’Ensenyament.
Sr. Eudald Roca Gràcia
President del Consell Comarcal del Tarragonès
SR. Alcalde de l´Ajuntament de Tarragona
Sr . Sindic de Greuges de Catalunta


Davant de la situació creada per la retirada per part del seu Departament de la subvenció per al transport escolar no gratuït, que afecta a nombroses famílies del nostre municipi i d’altres municipis de la comarca, que viuen a urbanitzacions força distants dels centres escolars on els seus fills assisteixen a classe.

CONSIDERO que:

1. La retirada de la subvenció constitueix un greuge comparatiu per les famílies que es poden veure obligades a pagar el servei de transport. Greuge que es determina perquè contradiu dos principis bàsics que fins ara han regit l’accés a un servei essencial com l’ensenyament.: l’obligatorietat i la gratuïtat. Aquestes famílies són discriminades per raó de distància respecte al centre escolar, obligant-les a contemplar una despesa extra que pot ser molt considerable si tenen més d’un/a fill/a. Més si tenim en compte la situació econòmica actual amb increments constants del preus dels carburants i dels preus amb relació al consum de productes bàsics i dels costos per habitatge.

2. Entén , d’altra banda, en relació al que diu la llei:
Títol V de la Llei Orgànica 1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)
"Amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació, els Poders Públics promouran les accions de caràcter compensatori amb relació a les persones, grups i àmbits territorials que es trobin en situacions desfavorables i proveiran els recursos econòmics per a aquest fi." ... "Les polítiques d'educació compensatòria reforçaran l'acció del sistema educatiu per tal d'evitar les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d'una altre índole." (Arts. 63 a 65.)
“ Segons aquest marc jurídic que estableix la LOGSE, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya possibilita l'atorgament d'ajuts de menjador i de transport, per a aquests alumnes, mitjançant els Decrets 160/96 i 161/96, en atenció a la situació socioeconòmica de les famílies i la distància que cada alumne s'hagi de desplaçar per assistir al centre docent.”
“El Departament d'Ensenyament aporta recursos econòmics als Consells Comarcals amb la finalitat de destinar-los a Ajuts no obligatoris a favor dels alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència (segons convenis específics de delegació de la gestió d'aquests serveis).”

Malgrat això, el decret 161/96 no reconeix explícitament la gratuïtat d’aquest servei, error important al nostre entendre ja que alumnes de diferents municipis que poden estar molt a prop tenen dret a transport i menjador gratuïts, i alumnes que són del mateix municipi però es troben a distàncies considerables o molt considerables no gaudeixen d’aquest dret.
No obstant, aquest mateix decret recull en les disposicions addicionals:
“ Quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centre docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.”

Considero, per tant, que les consignacions pressupostàries s’atenen a un principi de prioritats que ve donat per criteris de tipus polític i en funció de les demandes i necessitats que es vulguin atendre. Entenen que la demanda és justa , ja que respon a la necessitat d’evitar una discriminació davant d’un dret universal de l’infant com és l’educació i a mantenir la cohesió social del nostre poble. Per aquest motiu:

DEMANO :

3. Del seu govern que intervingui per a la resolució d’aquest problema en dos sentits. En primer lloc, mantenint la subvenció per a continuar amb la gratuïtat del servei. En segona instància, modificant el decret 161/96 per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals reconeixent el gran creixement de població infantil en nuclis no urbans de les característiques esmentades.

Agraint l’atenció a la demanda,
26/09/2008

Escrito enviado al: AYUNTAMIENTO – DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA GENERALITAT – CONSEll COMARCAL – SINDIC
Objeto: Transporte escolar y servicio de comedor del AMPA del colegio Mare de Deu del Miracle.
La (AMPA) Asociación de Padres del CEIP Mare de Deu del Miracle (Con la dirección postal a efectos de notificación en: Pinnars 42 (Bosques de Tarragona) y el nº de Tel.: 977.207.391), en nombre del conjunto de las familias del Barrio de Levante, afectados por el problema de escolarización de nuestros hijos que venimos soportando, tanto en lo referente a la Ubicación de los Centros de enseñanza, como al transporte escolar y el servicio de comedor, con al apoyo de las diversas Asociaciones de Vecinos del Área de Levante y la Federación de las Asociaciones de dicha Área.
MANIFESTAMOS
1) Que la enseñanza básica, es obligatoria y gratuita (hasta la edad de 16 años).
2) Que esta enseñanza ha de ser impartida en condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo.
3) Que en el concepto de igualdad, está comprendido: la enseñanza propiamente dicha, el transporte escolar (cuando este es necesario), el servicio de comedor (también cuando es necesario) y el material escolar.
4) Toda enseñanza impartida que no cumpla estas premisas, vulnera el derecho legal y constitucional vigente.
Por ello queremos llevar al conocimiento de los diversos responsables del problema que nos afecta, los siguientes aspectos:
ANTECEDENTES
1. El Barrio de Levante del Municipio de Tarragona, con una población de unos 13.000 habitantes censados carece históricamente de centros de enseñanza básica a los que tiene derecho legalmente.
2. El principio de igualdad y gratuidad consiste: 1) O la administración ofrece la enseñanza en el entorno del alumno, 2) O facilita al alumno el desplazamiento y en su caso el servicio de comedor, en caso contrario no se cumple el principio.
3. El colegio asignado para la enseñanza a los alumnos del Barrio de Levante, es el CEIP Mare de Deu del Miracle, con distancias de hasta 10 Km para el desplazamiento de algunos alumnos.
4. Al carecer de estos centros en el área de Levante, se viene produciendo de tiempo atrás un problema de desplazamiento de los alumnos de esta zona, a los Centros de otros barrios con el consiguiente problema de transporte, que a su vez el transporte por la carencia de centros cercanos al alumno debe ser gratuito, como así ha sido hasta el curso 2007-2008 pasado.
5. Durante el curso 2008-2009, los diversos padres afectados, tuvieron que pagar 333€ de transporte por cada hijo, alegando por parte del “Consell Comarcal del Tarragones”, que la subvención no era suficiente para cubrir el total del precio del Transporte.
6. Ante esta situación algunos padres, con más de un hijo y no pudiendo hacer frente a este gasto, optaron por buscar otras soluciones más económicas, lo que evidentemente hizo que el número de alumnos a transportar disminuyera sensiblemente.
7. Ahora nos comunican que para el curso próximo, se tiene que seguir pagando y así hasta el año 2011, hecho que para algunas familias es algo difícil de soportar.
8. Este problema de transporte, unido al problema del pago del servicio de comedor, que este viene soportándolo desde hace más tiempo, vulneran el principio de igualdad
9. Que como consecuencia de lo manifestado anteriormente, hemos mantenido contactos y nos hemos reunidos con diversos responsables del: Ayuntamiento, El Consejo Comarcal, La Secretaria General etc., sin que se nos haya dado ninguna solución a los dos problemas.
Por todo ello y teniendo en cuenta que la enseñanza, el transporte escolar y el servicio de comedor, cuando éstos sean necesarios, como es el caso que nos ocupa, es gratuita, solicitamos:
1. Que se reembolse a las familias afectadas, el importe de 333€ por cada hijo que ha utilizado el transporte escolar y al resto de las familias afectadas los importes que en cada caso hayan tenido que satisfacer incluyendo los importes que hayan pagado a terceras personas que se encargaran de llevar y recoger sus hijos, puesto que a la edad de 4, 5 o 6….. años los niños no pueden viajar solos, por considerar ilegal el tener que pagar un servicio que debe ser gratuito.
2. Que igualmente se reembolsen a las familias afectadas por el pago del servicio de comedor escolar desde que han sido obligadas a pagar, a cada una el importe correspondiente.
3. Que sin más dilación, por parte de las Autoridades Docentes o a quien compete, procedan a resolver el problema: a) De inmediato, facilitando la enseñanza, el transporte y el servicio del comedor de todos los niños y niñas afectadas en igualdad de condiciones, en tanto en cuanto, b) No se construyen los Centros necesarios en todo el Barrio de Levante y con una proyección mínima de cara al futuro, puesto que es una de las zonas de más crecimiento en un futuro inmediato, máxime si tenemos en cuenta el proyecto que se pretende llevar a cabo con motivo del proyecto Tarragona 2017, en base a la Ciudad Residencial.
4. Que mientras no se resuelve el problema de los Equipamientos necesarios, para la escolarización de los niños y jóvenes de la zona, estos sean prestados tanto la enseñanza propiamente dicha, como el transporte escolar y el servicio de comedor correspondiente con la máxima calidad y seguridad, para la tranquilidad de los padres y todo ello de manera gratuita.
Ante esta situación, solicitamos que esta situación sea resuelta de una manera rápida y eficaz y ser informados por parte de las distintas entidades y autoridades implicadas, a la mayor brevedad posible y de forma transparente, para una mayor tranquilidad por parte de todos los afectados, teniendo en cuenta que en septiembre se inician de nuevo las clases y no sería de recibo que las familias afectadas tuvieran que seguir pagando los dos servicios que son gratuitos, en cuyo caso esta AMPA se vería obligada a proceder en consecuencia.
Tarragona, 6 de julio de 2009.

Sr. conseller d’educació de Catalunya
L'obligació constitucional dels poders públics de procurar l'efectivitat del dret a l'educació i de fer-lo per als nivells bàsics de l'ensenyament, en les condicions d'obligatorietat i gratuïtat que demanda l'article 27. La Constitució vincula directament als poders públics a realitzar una programació general de l'ensenyament de tal forma que garanteixi efectivament el dret de tots a l'educació complint així el mandat contingut en el paràgraf 4, que aquesta sigui gratuïta i obligatòria. Una vegada realitzada aquesta programació, i atenent a les necessitats socials i econòmiques, el legislador pot establir els requisits per a ajudar als centres docents que compleixin les previsions constitucionals, això és, garantir el dret de l'alumne a l'educació de forma gratuïta. Aquest és el sentit més important que es pot deduir del precepte consagrat en l'article 27.9. El GOVERNADORS estàn obligast a perseguir que els drets i llibertats enunciats en la Constitució es realitzin de forma real i efectiva segons estableix l'article 1.1 i 9.2, i haurà de també per a això ordenar la despesa pública atenent als criteris d'eficiència i economia. La gratuïtat de l'ensenyament és una conquesta social que s'imposa per a no discriminar en l'accés a l'educació. L'ensenyament públic es fa gratuïta per a permetre l'accés als llocs escolars de tots
AQUEST DRET.No neix per a permetre als pares triar el centre docent que prefereixin; l'escola lluita per fer-se gratuïta perquè puguin anar a escola aquells que, evidentment, no poden triar, i el que és més greu en ocasions ni tan sols poden assistir. Finalment, hem de recordar que l'escola obligatòria i gratuïta és l'escola de tots; per tant, és l'escola dels alumnes diversos, on cadascú, conformement a les seves capacitats, necessitats i interessos, ha de trobar una resposta educativa, alhora, comprensiva i diversificada.

Que per mitja del Síndic tindrà innumerables queixes de diferent poblacions sobre la gratuïtat de transport escolar dins del municipi, i que com pot veure vostè es totalment discriminatori vist la gran diversitat geogràfica del nostre País (NO POT SER QUE UN ESCOLARS QUE TINGUI LA RESIDENCIA A UN POBLE DISTAN D’UNS METES DEL CENTRE ESCOLAR D’UN ALTRE MUNICIPI , TINGUIN DRET AL MENJADOR I TRANPORT GRATUIT)
Que el resultats d’els escrits presentats els anys 2008 i 2009, sols tenim la resposta del Consell Comarcal , que a partir del dilluns el nens i nenes que no estiguin al corren del pagament no podran fer un del transport escolar.
La resposta del delegat d’ensenyament de Tarragona , encara l’estem esperant desde fa mesos per tal de resoldre aquest problema GREU
El sindic li ha fet les queixes abans de la aprovació de la LEC
Esprem la seva intervenció en aquest cas per tal de resoldre aquest problema

Atentament
TYARRAGONA OCTUBRE DE 2009
SI DESPRES D'AQESTAS CARTAS NO TENIN CAP MENA DE RESPOS , SOLS ENS QUEDA UN CAMI----------------------------------------------------------------------------------TOT CREMAT